Даатгалд үл хамаарах хадгаламж

Даатгалд үл хамаарах хадгаламж

Дараах хадгаламж даатгалд үл хамаарна.

 • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс,
 • Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
 • Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж
 • Хэрвээ таны аль нэг данс даатгалд үл хамрагдах нөхцөлд багтсан тохиолдолд хуулиар таньд даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүйг анхаарна уу.

Дараах этгээдийн хадгаламж даатгалд үл хамаарна

 • Банк
 • Төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага
 • Эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан журмын даатгалын сан
  Банкны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан банкны холбогдох этгээд
 • Даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх гурван жилийн хугацаанд банкны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн аудитор болон аудитын байгууллага
 • Монголбанкны хянан шалгалтын тайлангаар банкны санхүүгийн байдал муудахад нөлөөлсөн, банкны үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн нь тогтоогдсон дор дурдсан хадгаламж эзэмшигч:
  • Гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл авсан,
  • Банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага хүүтэй зээл авсан
  • Даатгалын тохиолдол бий болох үед Монголбанкны статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан,
 • Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх срөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг баталж, уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 хэсэгт “гадаад валютын хадгаламжийг албан журмын даатгалд хамруулахгүй” гэж заасны дагуу гадаад валютын харилцах, хадгаламжид хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй.
 • Дээрх дурдсан этгээдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй. Харин битүүмжилсэн болон гүйлгээг түдгэлзүүлсэн хадгаламж эзэмшигчид зөвхөн битүүмжлэх болон гүйлгээг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх срөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг баталж, уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 хэсэгт “гадаад валютын хадгаламжийг албан журмын даатгалд хамруулахгүй” гэж заасны дагуу гадаад валютын харилцах, хадгаламжид хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй. 

/жич: Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан/

MN

Add Your Heading Text Here